Zasady korzystania z Serwisu Internetowego intdesign.pl
§1
Wstęp

Niniejszy dokument reguluje zasady i sposób korzystania z Serwisu internetowego intdesign.pl

§2
Definicje

 1. Użytkownik – oznacza każdą osobę fizyczną, która za pośrednictwem sieci Internet zapoznaje się z treścią prezentowaną w Serwisie.
 2. Operator Serwisu – oznacza podmiot administrujący Serwisem  i publikujący treści w Bazie Artykułów.
 3. Baza Artykułów – oznacza zbiór treści zgromadzonych według systematyki i metody Operatora Serwisu, indywidualnie dostępny w ograniczonym zakresie dla Użytkownika za pośrednictwem narzędzi elektronicznych, wymagający istotnego, co do jakości i ilości, nakładu inwestycyjnego w celu sporządzenia, weryfikacji i prezentacji zawartości, podlegający ochronie na podstawie ustawy „o prawie autorskim i prawach pokrewnych” z dnia 04 lutego 1994 r. oraz ustawy „o ochronie baz danych” z dnia 27 lipca 2001r.
 4. Serwis – oznacza stronę internetową o adresie intdesign.pl umieszczoną na serwerze Operatora Serwisu, zawierającą Wyszukiwarkę;
 5. Wyszukiwarka – oznacza oprogramowanie dostępne na stronach serwisu, należące do Operatora Serwisu, umożliwiające Użytkownikom wyszukiwanie interesujących ich treści w Bazie Artykułów;
 6. Pliki „cookies” – pliki tekstowe zawierające dane informatyczne. Pliki „cookies” są stosowane najczęściej w przypadku liczników, sond, sklepów internetowych, stron wymagających logowania, reklam i do monitorowania aktywności odwiedzających.
 7. Zasady – niniejsze Zasady Korzystania z Serwisu Internetowego intdesign.pl

§3
Korzystanie z Serwisu przez Użytkownika

 1. Korzystanie z Serwisu jest całkowicie anonimowe i nie wymaga rejestracji Użytkownika, ani przekazywania przez niego w trakcie korzystania z Serwisu jakichkolwiek danych umożliwiających Operatorowi Serwisu identyfikację Użytkownika w sposób bezpośredni lub pośredni w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO), a w szczególności w rozumieniu art. 11 tego Rozporządzenia.
 2. Operator Serwisu upoważnia Użytkownika do korzystania z Serwisu i zapoznawania się z treścią Bazy Artykułów wyłącznie w ograniczonym zakresie, wynikającym z postanowień niniejszych Zasad.
 3. Operator serwisu w ramach Serwisu bezpłatnie umożliwia Użytkownikom wyłącznie wyszukiwanie i przeglądanie treści opublikowanych w Serwisie. Użytkownik nie jest uprawniony do odpłatnego bądź nieodpłatnego udostępniania osobom trzecim treści zamieszczonych w Serwisie, kopiowania ich lub rozpowszechniania w jakiejkolwiek formie.
 4. Warunkami technicznymi korzystania z Serwisu są:
  1. dostęp do sieci Internet;
  2. zainstalowana w urządzeniu końcowym przeglądarka internetowa, na przykład jedna z następujących: Firefox, Chrome, Safari, IE, Opera, zaktualizowana do najnowszej wersji.

§4
Prawa Operatora Serwisu

 1. Wszelkie prawa do Bazy Artykułów, prawa do utworów i znaków towarowych przysługują Operatorowi Serwisu lub osobom trzecim. W przypadku, gdy przedmiotowe prawa przysługują osobom trzecim, Operator Serwisu prezentuje w Serwisie utwory i znaki towarowe na podstawie stosownych umów zawartych z tymi osobami, w szczególności umów licencyjnych i umów o przeniesienie autorskich praw majątkowych, lub na podstawie obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa.
 2. Użytkownik korzystając z Serwisu nie nabywa żadnych praw, w szczególności praw autorskich czy licencji, do treści zawartych w Serwisie, które pozostają własnością Operatora Serwisu i jej kontrahentów.

§5
Odpowiedzialność

 1. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za złamanie prawa bądź szkodę wywołaną jego działaniami w Serwisie, w szczególności naruszeniem praw własności intelektualnej osób trzecich.
 2. Operator Serwisu nie ponosi odpowiedzialności za działania osób trzecich lub jakichkolwiek Użytkowników, którzy w sposób niezgodny z zasadami korzystania z Serwisu wykorzystują treści zawarte w Serwisie.
 3. W żadnym przypadku Operator Serwisu nie bierze odpowiedzialności za jakiekolwiek uszkodzenia lub wirusy, które mogą zainfekować sprzęt jakiegokolwiek Użytkownika podczas korzystania z Serwisu, a w szczególności w związku z pobieraniem z niego jakichkolwiek materiałów, plików, materiałów tekstowych, zdjęciowych, graficznych, dźwiękowych lub filmowych.
 4. Operator Serwisu zastrzega sobie prawo do czasowego zawieszenia działania Serwisu w związku z modernizacją lub przebudową Serwisu albo z pracami konserwatorskimi systemu teleinformatycznego.

§6
Statystyki

 1. Operator Serwisu zastrzega prawo zbierania i przetwarzania anonimowych statystyk dotyczących Użytkowników, w celu poznania ich preferencji i oceny respektowania zasad korzystania z Serwisu. Powyższe dane nie stanowią danych osobowych w rozumieniu przepisów RODO i nie podlegają ochronie w nich przewidzianej.

§7
Postanowienia dotyczące plików „cookies”

 1. Operator Serwisu informuje, iż podczas korzystania z Serwisu w urządzeniu końcowym Użytkownika zapisywane są krótkie informacje tekstowe zwane „cookies”. Pliki „cookies” zawierają takie dane informatyczne jak: nazwa strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym Użytkownika, zapis parametrów i statystyki oraz unikalny numer. Pliki „cookies” są kierowane do serwera Serwisu za pośrednictwem przeglądarki internetowej zainstalowanej w urządzeniu końcowym Użytkownika.
 2. Pliki „cookies” wykorzystywane są w Serwisie w celu:
  1. utrzymania technicznej poprawności i ciągłości sesji pomiędzy serwerem Serwisu, a urządzeniem końcowym Użytkownika;
  2. optymalizacji korzystania przez Użytkownika ze stron internetowych Serwisu i dostosowania sposobu ich wyświetlania na urządzeniu końcowym Użytkownika;
  3. zapewnienia bezpieczeństwa korzystania z Serwisu;
  4. zbierania statystyk odwiedzin stron Serwisu wspierających ulepszanie ich struktury i zawartości;
  5. wyświetlania na urządzeniu końcowym Użytkownika treści reklamowych optymalnie dostosowanych do jego preferencji.
 3. W ramach Serwisu stosowane są dwa rodzaje plików „cookies”: „sesyjne” oraz „stałe”. „Sesyjne” pliki „cookies” są plikami ulegającymi automatycznemu usunięciu z urządzenia końcowego Użytkownika Serwisu po jego wylogowaniu z Serwisu lub po opuszczeniu przez niego stron internetowych Serwisu lub po wyłączeniu przeglądarki internetowej. „Stałe” pliki „cookies” przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików „cookies” lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika. „Stałe” pliki „cookies” instalowane są w urządzeniu końcowym Użytkownika wyłącznie za jego zgodą.
 4. Operator Serwisu informuje, że:
  1. przeglądarki internetowe domyślnie akceptują instalowanie plików „cookies” w urządzeniu końcowym Użytkownika. Każdy Użytkownik Serwisu może dokonać w dowolnym czasie zmiany ustawień dotyczących plików „cookies” w używanej przez niego przeglądarce internetowej w taki sposób, aby przeglądarka automatycznie blokowała obsługę plików „cookies”, bądź informowała Użytkownika o ich każdorazowym zamieszczeniu w jego urządzeniu końcowym. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików „cookies” dostępne są w ustawieniach przeglądarki internetowej stosowanej przez Użytkownika Serwisu.
  2. ograniczenie stosowania plików „cookies” przez Użytkownika może ujemnie wpłynąć na poprawność i ciągłość świadczenia Usług w Serwisie.
 5. Pliki „cookies” zainstalowane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu mogą być wykorzystywane przez współpracujących z Operatorem Serwisu reklamodawców lub partnerów biznesowych.
 6. Zawartość plików „cookies” nie pozwala na identyfikację przez Operatora Serwisu tożsamości Użytkownika.
 7. Dostęp do plików „cookies” przetwarzanych przez serwer Serwisu posiada wyłącznie Operator Serwisu.

§8
Reklamacje

 1. Reklamacje związane z funkcjonowaniem Serwisu oraz pytania dotyczące korzystania z Serwisu należy składać na adres poczty elektronicznej kontakt@adpress.pl. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać oznaczenie danych osoby wnoszącej reklamację (imię, nazwisko, adres) oraz uzasadnienie reklamacji.
 2. Operator serwisu rozpatrzy reklamację lub pytanie dotyczące korzystania z Serwisu w terminie 30 dni kalendarzowych od dnia jej otrzymania oraz poinformuje niezwłocznie Użytkownika, za pomocą poczty elektronicznej, o sposobie jej rozpatrzenia. W sytuacji, gdy podane w treści reklamacji informacje wymagają uzupełnienia, czas rozpatrzenia reklamacji może ulec przedłużeniu.

§9
Postanowienia końcowe

 1. Operatorem Serwisu jest wydawca ADPRess, należący do Dude Artur Jazienicki, ul. Łąkowa 8C, 55-200 Oława, NIP 912-177-60-52.
 2. Użytkownik korzystając z Serwisu akceptuje treść niniejszych Zasad.
 3. Operator Serwisu zastrzega prawo do jednostronnej zmiany postanowień niniejszych Zasad w każdym czasie, poprzez opublikowanie aktualnej wersji w Serwisie.
 4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszych Zasadach, zastosowanie mają obowiązujące przepisy prawa polskiego.
 5. Do rozstrzygania sporów wynikających z korzystania z Serwisu określonego niniejszymi Zasadami właściwy jest sąd powszechny miejsca siedziby Operatora Serwisu.
 6. Użytkownicy mają zagwarantowany dostęp do niniejszych Zasad w każdym czasie, za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej Serwisu, w formie, która umożliwia jego pobranie, utrwalenie i wydrukowanie.
 7. Niniejsze Zasady wchodzą w życie z dniem opublikowania w Serwisie.